ผู้บริหาร

ไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ