ผู้บริหาร

ไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

รอบรั้ว

บ้านกระอาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

เพจโรงเรียน

ข้าวช่อขิง

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ