ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2563

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  14
  11
  25
  1
  อนุบาล 2
  19
  15
  34
  1
  อนุบาล 3
  16
  7
  23
  1
  รวม อนุบาล
  49
  33
  82
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  23
  13
  36
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  13
  11
  24
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  11
  13
  24
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  12
  14
  26
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  5
  13
  18
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  14
  6
  20
  1
  รวมประถม
  78
  70
  148
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  24
  18
  42
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  17
  16
  33
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  13
  15
  28
  1
  รวมมัธยมต้น
  54
  49
  103
  3
  รวมทั้งหมด
  181
  152
  333
  12

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  error: Content is protected !!