คณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำปี 2564
อีน สลำเหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กันยา ขาวบก
ตัวแทนผู้ปกครอง
อภิเดช เหล็มและ
ผู้แทนครู
สันติ ล่ากูด
ผู้แทนองค์กรชุมชน
สมหวัง เหมาะจะโรจน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
สามารถ หวังสา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ๊ะหลี ล่ากูด
ผู้แทนองค์กรศาสนา
วิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มะเล๊าะ ล่ากูด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อิบรอเฮง สังข์จันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มะเส็น เกาะแกะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีเน๊าะ สะตำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไหมยีด๊ะ หวังสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คล่ำ แก้วโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน