คณะผู้บริหาร

ไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยสถานศึกษา

นาตยา ไชยกูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เรืองรัตน์ ปัดชัยยัง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

พัชรินทร์ ลาโม๊ะ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

อาสหน๊ะ มิน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ