คณะผู้บริหาร

ไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยสถานศึกษา
081-599-3669
paison326@hotmail.com

สุพรรัตน์ เป็ดทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
supornrat.p@gmail.com

อภิเดช เหล็มและ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
scoutapidat.2528@gmail.com

กัลยาณี แลหาด
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
gah910@hotmail.com

อาสหน๊ะ มิน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
asanam2512@gmail.com