โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านกระอาน

• งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
• การวิจัยในชั้นเรียน
• การสอบซ่อมเสริม
• การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
• การนิเทศภายใน
• การประกันคุณภาพ
• นิเทศ ติดตามผล
• วัดผล ประเมินผล

• การฝึกอบรมพัฒนา
• การประเมินการปฏิบัติงาน
• การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
• การบริหารค่าตอบแทน
• การจูงใจในการปฏิบัติงาน

• วางแผนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
• ควบคุมดูแล บำรุงรักษา

• งานธุรการ
– ระบบข้อมูลเอกสาร
– งานสารบรรณ
• งานการเงิน
– ควบคุมเงินสดย่อย
– ดูแลกระบวนการงบประมาณ
• งานพัสดุ
– วางแผนจัดหาพัสดุ
– ตรวจรับ เก็บรักษาเป็นระบบ
– การจำหน่ายพัสดุ

• การบริหารนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
• กิจการนักเรียนเกี่ยวกับบริการ
• กิจการนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม
• กิจการนักเรียนเกี่ยวกับการสอน

• ถ่ายทอดศิลปะความรู้
• อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
• รับใช้และให้บริการ
• เปลี่ยนแปลงสังคม

 

ติดตามผล ประเมินผล / ผอ. / ครู / นักเรียน / คณะกรรมการสถานศึกษา