โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านกระอาน

ติดตามผล ประเมินผล / ผอ. / ครู / นักเรียน / คณะกรรมการสถานศึกษา