Close

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่ ในรายวิชา การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ภายใต้แผนงานและโครงการย่อย ๓ การบริหารสถานศึกษาแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน เข้าเก็บข้อมูลกับชุมชน ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!