Close

มูลนิธิยุวพัฒน์เข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่15 ตุลาคม 2563 ตัวแทนมูลนิธิยุวพัฒน์ นำโดยอาจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และอาจารย์สุวรรณ อูมาสะเข้าเยี่ยมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนบ้านกระอาน โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ให้กำลังใจและชื่นชมในการดำเนินงาน โดยให้มีการพัฒนาในการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ในคุณธรรมความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตอาสา

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!