Close

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่20 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านกระอาน โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการปลุกพืชผัก โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา โครงการเลี้ยงไก่จ๋าประชารัฐ การเยี่ยมชั้นเรียน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

error: Content is protected !!