ผังงาน Flowchart เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียน Flowchart นั้นจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เข้าใจแนวคิด และการทำงานที่ชัดเจนมากที่สุด โดยมีสัญลักษณ์พื้นฐานดังนี้

สัญลักษณ์

ชื่อเรียก

ความหมาย

จุดเริ่มต้น (Start) , จุดสิ้นสุด (Stop)

ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรม

การประมวลผล (Process)

ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการประมวลผลข้อมูล

การตัดสินใจ (Decision)

ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการตัดสินใจ , การเปรียบเทียบหรือการตรวจสอบข้อมูล

จุดเชื่อมต่อ (Connector)

ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับจุดเชื่อมต่อภายในกระดาษ

ทิศทาง (Flow Line)

ใช้เป็นเส้นเชื่อมลำดับการทำงาน จากสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง